fbpx ...

Човекът
зад твореца

Идеята

Поредицата от образователни беседи запознава посетителите с любопитни факти от живота на някои от най-известните български творци от края на XIX и първата половина на XX век. Те са представени чрез спомените на своите съвременници и собствените им записани сведения. Събитията са част от процеса по популяризирането на софийските артистични квартали.

Планът

Беседите ще присъстват в програмата на нашата организация през голяма част от годината. Вярваме, че тази поредица ще позволи на стотици любители на българската литература, театър и изобразително изкуство да опознаят човешката страна на популярните представители на съответната гилдия.

Целта

Смятаме, че познаването на живота на най-популярните български творци ще допринесе за по-доброто разбиране на тяхното дело. По този начин личностите им са представени в друга светлина – извън страниците, сцената или платното. 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.