fbpx ...

Посещение на Виктор Топалов в библиотеката на 22 сеу, 23.05.2024 г.

Виктор Топалов посети своето първо училище, за да представи книгата „Кварталът на писателите“! Благодарим на екипа на Библиотека 22 СЕУ за поканата и топлото посрещане!

Снимки: Лили Карушева

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.