fbpx ...

Софийските символи: Централни хали – архикултурни разкази с Виктор Топалов и Здравко Петров, 02.06.2024 г.

Така премина нашата беседа Софийските символи: Централни хали – архикултурни разкази с Виктор Топалов и Здравко Петров! Благодарим на всички гости за присъствието и окуражителните думи, както и на домакините от Централни хали за доверието и топлото посрещане! За нас бе удоволствие! Поздрави от Бохемска София и Historical Routes Sofia!

Снимки: Магдалена Митева

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.